Zdaniem ekspertów z firmy NovoBudowa najważniejszym elementem, który powinien być traktowany jako priorytet przy wyborze konkretnej oferty na okna PCV/PVCokna przesuwne HST lub PSK jest ich poziom właściwości użytkowych.

Okno spełnia wiele różnych funkcji – powinno nie tylko sprawnie się otwierać i zamykać, ale również zapewniać atrakcyjny wygląd dopasowany do stylu konkretnego domu. Jednak jego najbardziej podstawową funkcją jest odgrodzenie wewnętrznych części budynku i ochrona przed warunkami atmosferycznymi panującymi na zewnątrz. Do tego przydać Ci się mogą również różnego rodzaju akcesoria do okien. Uwzględniając ten fakt i biorąc pod uwagę indywidualne preferencje inwestora oraz wymagania konkretnego budynku, można przyjąć, że nowoczesne okna powinny:

 • zapewniać odpowiednią izolację termiczną,
 • gwarantować odpowiedni poziom szczelności na przenikanie powietrza oraz wody opadowej,
 • chronić przed nadmiernym hałasem z zewnątrz,
 • doprowadzać światło słoneczne,
 • posiadać odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie ochrony życia i zdrowia domowników oraz utraty mienia,
 • przenosić obciążenia na konstrukcje budynku.

Jakie parametry powinny mieć okna

Oprócz montażu okien, a uprzednio ich dokładnych pomiarów i wyceny, zwróć uwagę na konkretne właściwości użytkowe. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis najważniejszych parametrów okiennych.

Przenikalność cieplna – Uw okna

Izolacyjność termiczna jest bezpośrednio związana z najbardziej znanym i najczęściej omawianym parametrem okiennym, czyli tzw. współczynnikiem przenikania ciepła. Współczynnik ten określa, ile watów energii przenika przez okno, a dokładniej – przez 1 metr kwadratowy powierzchni okna w ciągu jednej godziny przy różnicy temperatur pomiędzy otoczeniem zewnętrznym a wewnętrznym wynoszącej 1 stopień Celsjusza (1 Kelvin).

Dla całego okna parametr ten jest oznaczany symbolem Uw. Jego jednostka to W/m2*K. Co to oznacza? Współczynnik Uw określa wielkość strat ciepła generowanych przez okno poprzez przenikanie tego ciepła. To oznacza, że im niższa wartość, tym okno cechuje się wyższą izolacyjnością cieplną. Nasi eksperci przypominają, że nie należy utożsamiać współczynnika przenikania ciepła ze stratami energii związanymi z przepuszczalnością powietrza. Jest to jeden z mitów krążących w branży okiennej, który został przez nas szczegółowo omówiony przy kolejnym parametrze.

Współcześnie oferowane okna wyposażone w dwuszybowe pakiety zespolone osiągają współczynnik Uw na poziomie 1,2-1,3 W/m2K. Jeszcze kilka lat temu wartości te oscylowały w granicach 1,7-2,0 W/m2K. Rozwój technologii związanych z profilami okiennymi oraz powłokami niskoemisyjnymi w szybach poskutkował znacznym polepszeniem tych wartości. Duży wpływ na to miały również coraz bardziej rygorystyczne przepisy związane z ochroną środowiska i dążeniem do ograniczania niepotrzebnych strat energii.

Na współczynnik przenikania ciepła całego okna (Uw) wpływa kilka elementów składowych. Są to:

 • współczynnik przenikania ciepła dla profilu PVC okna (Uf),
 • współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szybowego (Ug),
 • liniowy współczynnik przenikania ciepła spowodowany połączonymi efektami oszklenia, ramki dystansowej i ramy (Ψ).

Za okna dobrej klasy pod względem poziomu przenikalności termicznej uznaje się produkty, których wartość współczynnika Uw nie przekracza 1,0 W/m2K. Do budownictwa energooszczędnego zalecane są okna o współczynniku Uw niższym niż 0,9 W/m2K (dla budynków pasywnych max. Uw = 0,8 W/m2K).

Według regulacji prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku w Polsce wartość współczynnika przenikania ciepła Uw dla okien i drzwi balkonowych nie może być większa niż 1,1 W/m2K, co prawie w całości eliminuje konstrukcje okienne z pakietami 2-szybowymi. Ograniczenie to dotyczy na razie wyłącznie nowego budownictwa i ogrzewanych pomieszczeń, gdzie ti >= 16°C, jednak specjaliści z Okien Kraków podkreślają, że z roku na rok wymagania termiczne dla stolarki są coraz bardziej zaostrzane.

Parametry okien - Novobudowa

Przepuszczalność powietrza

Zagadnienie to często pomija się przy sprzedaży i wyborze okien, co zdaniem naszych specjalistów jest ogromnym błędem. W kontekście straty ciepła generowanej przez stolarkę okienną przepuszczalność powietrza jest tak samo ważnym parametrem, jak na przykład współczynnik przenikania ciepła.

Nie sposób wyprodukować okna, które byłoby hermetyczne (całkowicie szczelne) w każdych warunkach atmosferycznych. Wystarczy wyobrazić sobie, że w południowej części Polski halny wieje z prędkością dochodzącą do 200 km/h. W takich warunkach żadne okno nie będzie w 100% szczelne. Skoro wiemy już, że osiągnięcie całkowitej szczelności jest niemożliwe, to na co w takim razie powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze okien? Nowoczesne produkty powinny charakteryzować się możliwie jak najmniejszą przepuszczalnością powietrza dla różnych prędkości wiatru.

Dla okien i drzwi balkonowych wyróżnia się 4 klasy szczelności konstrukcji okiennych. Im wyższa klasa, tym okno lub drzwi są szczelniejsze. Według aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz w zależności od wysokości obiektu okna powinny osiągać trzecią lub czwartą klasę przepuszczalności powietrza. Okna i drzwi balkonowe o przepuszczalności powietrza w klasie 1 lub 2 są niedopuszczalne do stosowania w budownictwie.

Jak określić, jaką klasą przepuszczalności powietrza charakteryzuje się okno?

Do oceny poziomu infiltracji powietrza należy poznać i omówić w zasadzie najważniejszy parametr okna, jakim jest przepuszczalność powietrza Q100. Współczynnik ten określa, jaka objętość powietrza dostanie się przez okno poddane ciśnieniu 100 Pa (wiatr o prędkości około 46 km/h) w ciągu 1 godziny w przeliczeniu do długości linii stykowej okna lub do jego całkowitej powierzchni.

Wartość przepuszczalności powietrza Q100 jest najbardziej miarodajnym i jednocześnie najłatwiejszym do weryfikacji oraz oceny parametrem przy porównywaniu różnych typów okien czy ofert wykonawców. Co oznacza na przykład, że okno posiada czwartą klasę przepuszczalności powietrza? To informacja o tym, że wartość przepuszczalności odniesienia Q100L (w stosunku do długości linii stykowej) jest nie większa niż 0,75 m3/h*m, a mówiąc „po ludzku” – przez 1 mb linii stykowej okna w ciągu godziny przedostanie się nie więcej niż 0,75 m3 powietrza. Może się jednak zdarzyć, że okna posiadające tę samą klasę przepuszczalności powietrza będą się różnić poziomem infiltracji. Dla omówionego powyżej przykładu Q100L może wynosić zatem zarówno 0,75 m3, jak i 0,24 m3 lub 0,5 m3.

Nasi specjaliści proponują, aby przy wyborze okien kierować się nie tylko klasą przepuszczalności powietrza, ale przede wszystkim zbadanym poziomem szczelności okna wyrażanym przez współczynnik Q100L. Tylko takie podejście pozwoli w szybki sposób ocenić, które okno jest szczelniejsze oraz przeliczyć przybliżoną wartość strat ciepła wynikających z niekontrolowanego przepływu chłodnego powietrza przez okna o różnych poziomach szczelności.

Gdyby przeprowadzić szczegółową analizę właściwości użytkowych okien, to właśnie na przepuszczalności powietrza Q100 występują największe, często kilkukrotne różnice pomiędzy oknami. Dlatego wybierając okna, dobrze jest zgłębić temat i nie ograniczać się wyłącznie do przenikalności cieplnej. Eksperci z Okien Kraków podkreślają, że do określenia czy dane okno jest konstrukcją energooszczędną, należy przeanalizować zarówno przenikalność cieplną, jak i przepuszczalność powietrza.

Parametry okien - szczelność

Wodoszczelność

Kolejną ważną funkcją okna jest ochrona wnętrza budynku przed przenikaniem wody opadowej, zwłaszcza w czasie porywistych wiatrów połączonych z ulewnymi deszczami. Jesteśmy przekonani, że nikt nie chciałby wrócić z urlopu i zastać drewnianej podłogi całkowicie zalanej przez nieszczelne okno balkonowe.

Przy wyborze okien należy zwracać szczególną uwagę na klasę wodoszczelności. Określa ona, dla jakiego maksymalnego ciśnienia powietrza okno zachowa pełną szczelność na przenikanie wody opadowej. Dla przykładu – okno, które osiągnie klasę wodoszczelności 9A zacznie przepuszczać wodę opadową dopiero przy ciśnieniu powietrza 600 Pa (wiatr wiejący z prędkością około 112 km/h). Z kolei przy wartości minimalnej regulowanej w Polsce przepisami, tj. 4A przeciekanie może nastąpić przy wietrze wiejącym z prędkością około 58 km/h.

Warto zdawać sobie sprawę z tych różnic, zwłaszcza gdy planujesz budowę na terenach szczególnie narażonych na występowanie porywistych wiatrów. Przykładami takich obszarów są regiony przybrzeżne i południe Polski, między innymi Kraków i Małopolska. Eksperci naszej firmy wybiorą dla Ciebie okna odpowiednie dla danej strefy wiatrowej, kategorii terenu, wysokości wbudowania okien oraz innych aspektów, które mają znaczenie pod kątem szczelności stolarki. Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o wodoszczelności Twoich nowych okien.

parametry okien - wodoszczelność

Odporność na obciążenie wiatrem

Odporność na obciążenie wiatrem określa, przy jakim ciśnieniu powietrza (prędkości wiatru) dojdzie do maksymalnego dopuszczalnego wygięcia ościeżnicy, słupka lub innego elementu okna. Klasę odporności na obciążenie wiatrem oznacza się dwoma wartościami. Pierwsza z nich jest cyfrą, która określa klasę odpowiadającą wartości ciśnienia próbnego, druga to litera opisująca wartość ułamkową dopuszczalnego względnego ugięcia czołowego najbardziej odkształconego elementu okna.

Dla przykładu – okno balkonowe o wysokości 2400 mm i odporności na obciążenie wiatrem w klasie C5 dozna ugięcia najbardziej odkształconego elementu w stosunku 1/300 (czyli 8 mm wobec wysokości całkowitej 2400 mm) dopiero przy ciśnieniu 2000 Pa, które odpowiada wiatrowi wiejącemu z prędkością aż 206 km/h. Okno o identycznej wysokości, ale w klasie odporności na obciążenie wiatrem C2 dozna takiego samego 8-milimetrowego ugięcia przy prawie dwukrotnie niższej prędkości wiatru, tj. około 130 km/h (co odpowiada ciśnieniu 800 Pa).

Podobnie jak w przypadku wodoszczelności okien – ustalenie wymaganej lub zalecanej odporności na obciążenie wiatrem w zależności od planowanej lokalizacji budynku jest zagadnieniem o dość dużym znaczeniu dla trwałości i bezpieczeństwa użytkowania okna czy skutecznego przeciwstawienia się ekstremalnym warunkom atmosferycznym. Skontaktuj się z ekspertami firmy Okna Kraków, którzy dobiorą do Twojego domu okna o optymalnej odporności na obciążenie wiatrem.

 

Izolacyjność akustyczna

Kolejnym ważnym zadaniem każdego okna jest ochrona domowników przed hałasem dochodzącym z zewnątrz. Drogi przechodzenia hałasu są różnorodne:

 • oszklenie (pakiety szybowe lub wypełnienia innego typu),
 • kształtowniki (profile ościeżnicy, skrzydła czy słupków),
 • przymyki i przylgi (połączenie skrzydeł z ościeżnicą, pakietów szybowych ze skrzydłem, otwory odwodnieniowe itp.)
 • uszczelnienia (szczeliny montażowe).

Ze względu na wysoki udział powierzchni oszklenia w stosunku do całkowitej powierzchni okna, izolacyjność akustyczna pakietów szybowych w największym stopniu wpływa na poziom izolacji akustycznej całego okna. Nie jest to jednak jedyny czynnik zapewniający odpowiedni poziom komfortu akustycznego i tłumienia dźwięków. Zdarza się, że wadliwie zamontowane okno i brak prawidłowego uszczelnienia może w dużym zakresie wpłynąć na zwiększenie odczuwalnego poziomu hałasu przedostającego się do pomieszczenia.

Aby określić poziom pożądanej izolacji akustycznej okien, należy ustalić wartość obciążenia elewacji hałasem oraz dopuszczalny poziom dźwięku w pomieszczeniach. Różnica w obu poziomach będzie stanowić oczekiwaną wartość izolacji akustycznej. Ważnym zagadnieniem związanym z określeniem oczekiwanej izolacji akustycznej jest ustalenie źródeł hałasu w zakresie ich częstotliwości.

 • Jeśli będą dominować źródła dźwięków o średnich lub wysokich częstotliwościach (ruch drogowy na autostradach i drogach szybkiego ruchu, ruch kolejowy o dużej prędkości, zakład przemysłowy emitujący hałas z przewagą wysokich częstotliwości), to analizuje się poziom izolacji akustycznej właściwej RA1.
 • Jeśli będą dominować źródła dźwięków o niskich lub średnich częstotliwościach (komunikacja drogowa w mieście, ruch kolejowy o małej prędkości, zakład przemysłowy emitujący hałas z przewagą niskich częstotliwości, muzyka dyskotekowa), to analizuje się poziom izolacji akustycznej właściwej RA2.

Dla przykładu – obliczenia wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej dla okna o zadeklarowanej dźwiękochłonności wynoszącej Rw 38(-1, -4) dB przedstawiają się następująco:

 • wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RA1 = 38 + (-1) dB = RA1 = 37 dB – dźwięki o wysokiej i średniej częstotliwości,
 • wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RA2 = 38 + (-4) dB = RA2 = 34 dB – dźwięki o niskiej i średniej częstotliwości.

Z powyższych obliczeń wynika, że jeśli mamy do czynienia z mieszkaniem w bloku usytuowanym w centrum miasta bezpośrednio przy drodze z ograniczeniem prędkości 50 km/h (dzwięki o niskiej i średniej częstotliwości) i obciążeniu hałasem komunikacyjnym na poziomie 70 dB, to do osiągnięcia poziomu hałasu nieprzekraczającego 30 dB należy zastosować w pomieszczeniu okna o izolacji akustycznej RA2 nie mniejszej niż 40 dB.

Eksperci z Okien Kraków zawsze pomogą Ci w ocenie, jaką izolacyjność akustyczną powinny mieć okna PCV Małopolska w danym budynku, aby gwarantowały domownikom spokojny sen i pełny komfort mieszkania. Skonktaktuj się z nami – pomożemy Ci w doborze okien o optymalnej izolacyjności akustycznej.

parametry okien - izolacja akustyczna

Odporność na włamanie

Na rynku stolarki obiektowej funkcjonuje wiele produktów określanych potocznie antywłamaniowymi. Są to między innymi rolety antywłamaniowe, drzwi antywłamaniowe, okna antywłamaniowe itd. Najczęściej jednak takie produkty mają niewiele wspólnego z faktyczną ochroną przed włamaniem. Idealnym przykładem są rolety zewnętrzne, które mylnie określane jako „antywłamaniowe” można zazwyczaj podnieść ręcznie bez używania większej siły. Innym przykładem mogą być marketowej jakości drzwi stalowe, które w kilkanaście sekund można rozciąć otwieraczem do konserw rybnych… Należy mieć świadomość, że właściwie nie ma okien, które w 100% zapobiegną włamaniu przeprowadzonemu przez doświadczonego i dobrze przygotowanego włamywacza. Jest wiele prawdy w obiegowym powiedzeniu, że nie ma takiego skarbca, do którego nie można by się włamać – pytanie tylko, ile czasu to potrwa i jakich środków będzie wymagać.

Aby okno można było nazwać antywłamaniowym (w dowolnej z klas), producent powinien posiadać świadectwo badań klasyfikacyjnych potwierdzające, że gotowe okno, a nie tylko jego poszczególne komponenty, takie jak okucia, profil lub szyby pomyślnie przeszło badanie odporności na włamanie przeprowadzone według ściśle określonych wytycznych. W oknie antywłamaniowym poza odpowiednimi okuciami oraz pakietami szybowymi konieczne jest zazwyczaj zastosowanie szczególnych rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak na przykład:

 • klejenie pakietu szybowego,
 • specjalny montaż listew przyszybowych,
 • zastosowanie wzmocnień stalowych ciętych pod kątem 45 stopni w narożach,
 • zabezpieczenia przeciwrozwierceniowe utrudniające dostęp do mechanizmu klamki od zewnątrz.

Eksperci naszej firmy zwracają uwagę, że pod żadnym pozorem nie powinno się określać odporności na włamanie na podstawie właściwości poszczególnych komponentów. Oznacza to, że okno wyposażone w okucia o podwyższonej odporności na włamanie (np. RC2) oraz w szybę w klasie P4A nie jest automatycznie oknem antywłamaniowym. To duży błąd praktykowany przez niekompetentnych handlowców, który może pociągać za sobą duże konsekwencje, np. przy próbie wyegzekwowania wypłaty ubezpieczenia.

 

Klasy odporności na włamanie Metoda włamania Czas oporu [min] Czas na włamanie [min]
klasa 1 (RC1=WK1 Przypadkowe próby włamania poprzez rozbicie okna, użycie przemocy fizycznej, np. kopnięcia, napierania barkiem, podnoszenia, wyrywania.
klasa 2 (RC2=WK2) Przypadkowe próby włamania poprzez rozbicie okna z dodatkowym użyciem prostych narzędzi, np. śrubokrętu, szczypców, klina. 3 5
klasa 3 (RC3=WK3) Próby włamania rabunkowego przy użyciu dodatkowego śrubokręta oraz łomu stalowego. 5 20
klasa 4 (RC4=WK4) Włamania oparte na doświadczeniu przy dodatkowym użyciu pił, młotków, siekier, dłut oraz przenośnych bateryjnych wiertarek z napędem silnika. 10 30
klasa 5 (RC5=WK5) Włamania poparte doświadczeniem z dodatkowym użyciem narzędzi elektrycznych, np. wiertarek, wyrzynarek, przenośnych pił oraz szlifierek kątowych z maksymalną średnicą tarczy 125 mm. 15 40
klasa 6 (RC6=WK6) Włamania oparte na doświadczeniu z dodatkowym użyciem narzędzi elektrycznych dużej mocy, np. wiertarek, wyrzynarek, pił oraz szlifierek kątowych z tarczami o maksymalnej średnicy 230 mm. 20 50

 

W aspekcie antywłamaniowości okien bardzo ważną kwestią jest również właściwy montaż ze szczególnym uwzględnieniem trwałego i sztywnego osadzenia okien w otworze okiennym oraz odpowiedniego podparcia ościeżnicy, które uniemożliwia jej wygięcie podczas wyważania skrzydła okiennego. Pamiętaj, że nasi specjaliści służą pomocą w optymalnym doborze okien do wymagań konkretnego obiektu oraz indywidualnych preferencji inwestora. Skontaktuj się z nami i zamów antywłamaniowe okna z odpowiednim montażem.

parametry okien - antywłamaniowość

 

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.
  Top