Tematyka okien PVC nierozerwalnie łączy się z kwestią montażu. Uważamy, że nawet najlepsze okno, jednak źle zamocowane przysporzy wielu problemów, które dla nieświadomego inwestora mogą być bardzo kosztowne. Dla naszego zespołu prawidłowy montaż jest bezwzględnym i najwyższym priorytetem. Od wielu lat robimy wszystko, aby być jednymi z najlepszych w branży.

Przeczytaj poniższej przygotowany poradnik, przejrzyj autorskie zdjęcia z autentycznych montaży okien PVC, dachowych i balkonowych i dowiedz się, na co możesz liczyć z naszej strony.

Jak wygląda profesjonalny montaż okien?

Montaż okna – warto zacząć od historii

Nieprawdą jest, że założenie okien nie podlega żadnym technicznym i prawnym wymaganiom, a z takim stwierdzeniem można się spotkać nawet wśród doświadczonych sprzedawców. Wymagania dotyczące stolarki okiennej umieszczone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r., Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Świadomy inwestor z odpowiednią wiedzą nie zostanie zmanipulowany przez niekompetentnych sprzedawców.

Montaż okien – zwróć uwagę na poniższe aspekty

Wodoszczelność

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków. Oczywiście trudno zapewnić pełną wodoszczelność w każdych warunkach. Nietrudno wyobrazić sobie, że w przypadku deszczu i huraganowego wiatru o prędkości 200 km/h na pewno nie uda się uniknąć przeniknięcia wody opadowej do pomieszczenia. Inna sprawa, że akurat w tak ekstremalnym przypadku brak wodoszczelności będzie dla właściciela domu raczej niewielkim zmartwieniem.

W ocenie naszych specjalistów bardzo ważne jest określenie poziomu ciśnienia wiatru, do którego zagwarantowana jest pełna szczelność na przenikanie wody. Spełnienie takiego wymagania powinno być jednym z celów (na przykład okna dachowego), które powinno się osiągnąć.

Przepuszczalność powietrza

W różnego rodzaju budynkach (mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnym) przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste i połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

Z punktu widzenia kosztów ogrzewania budynku zapewnienie szczelności na przenikanie powietrza jest w zasadzie najważniejszą kwestią. Podobnie jak w przypadku wodoszczelności, nie można zapewnić pełnej szczelności połączenia okna z ościeżem w każdych warunkach. Najważniejsze, aby pełna szczelność na przenikanie powietrza była utrzymana przy możliwie jak najwyższym ciśnieniu wiatru. Zagwarantowanie i osiągnięcie odpowiedniego poziomu szczelności powinno być jednym z celów montażu różnego rodzaju okien – PVC, dachowych czy balkonowych.

Przenikalność cieplna i punkt rosy

Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej, która umożliwia rozwój grzybów pleśniowych. W związku z tym przegrody zewnętrzne i ich węzły konstrukcyjne powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna.

Dopuszcza się jednak przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72. Chodzi tutaj o uniknięcie sytuacji, w której dochodzi do nieprawidłowego wykonania uszczelnienia. Ono skutkuje zawilgoceniem ościeży i szczelin, co prowadzi do pojawiania się zagrzybienia nie tylko w obrębie połączenia okna z murem, ale też na szpaletach.

Na pewno wiele osób spotkało się z wykwitami na ścianach wokół okien. Nie trzeba dodawać, że po prostu generuje to niepotrzebne koszty związane z odremontowaniem takich zagrzybionych szpalet. Prawidłowy montaż z zagwarantowanym współczynnikiem temperaturowym fRsi >= 0,72 pozwoli uniknąć takich problemów. Poza tymi wymaganiami należy dodać jeszcze dwa bardzo ważne punkty.

 1. Oddzielenie wewnętrznej części budynku i jego klimatu od warunków panujących na zewnątrz.
 2. Przeniesienie na konstrukcję budynku sił oddziałujących na okno pochodzących od takich czynników, jak: użytkowanie, ciężar własny okna, wiatr czy różnice temperatur.

Dopiero wykonanie robót uzględniających wszystkie wymienione wyżej wymagania można nazwać prawidłowym założeniem okien. W tym miejscu warto się także zastanowić, czy montaż na samą pianę wykonany niedokładnie i niewielkim kosztem przez przypadkowe osoby będzie prawidłowy?

Prawidłowy montaż okien – krok po kroku

Krok pierwszy – profesjonalny pomiar okien. Bez tego nawet najlepsza ekipa nie sprosta wymogom konkretnej budowy.

Krok drugi – uwzględnienie wytycznych z projektu budowlanego. W teorii pewne szczegóły i wytyczne montażu powinny być zawarte w projekcie; zdarza się to jeszcze dość rzadko, ale w przypadku podania takich informacji należy uwzględnić je w planowaniu montażu. W przypadku braku zasad montażu w projekcie budowlanym należy stosować się do zasad określonych w instrukcji producenta okien i/lub w innych dokumentach, na przykład w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej.

Krok trzeci – zaplanowanie montażu. Bardzo ważne jest uzgodnienie i zaplanowanie wszelkich kwestii związanych z wykonaniem montażu. Są to na przykład:

 • sposób przygotowania otworów,
 • umiejscowienie okna względem muru,
 • dostosowanie sposobu mechanicznego zamocowania okna w zależności od rodzaju muru konstrukcyjnego,
 • dobór odpowiednich materiałów termoizolacyjnych i uszczelniających,
 • dobór sposobu podparcia konstrukcji okien dołem.

Krok czwarty – przygotowanie ościeży. Otwory ościeży powinny być odpowiednio wyrównane, możliwie jak najbardzie prostokątne, o strukturze przyczepnej, w miarę gładkiej i spoistej. To umożliwi właściwą aplikację materiałów zapewniających izolację termiczną oraz dodatkowych uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych.

Prawidłowo przygotowane otwory do szczelnego montażu.

Prawidłowo przygotowane otwory do szczelnego montażu.

Krok piąty – ustalenie poziomów nięzbędnych do właściwego ustawienia okien względem przewidywanych poziomów posadzki, ustalonych wysokości parapetów, blatów i innych uzgodnień.

Krok szósty – mechaniczne zamocowanie okien. Dobór właściwych rozwiązań w tym zakresie jest niezwykle ważny dla późniejszego prawidłowego i bezpiecznego funcjonowania okien w trakcie ich wieloletniego użytkowania.

Prawidłowe mocowanie okien za pomocą atestowanych wkrętów przeznaczonych do odpowiedniego materiału ścian.

Prawidłowe mocowanie okien za pomocą atestowanych wkrętów przeznaczonych do odpowiedniego materiału ścian.

Przykład prawidłowego zamocowania mechanicznego dolnej części okna w pustaku ceramicznym za pomocą szyny perforowanej typu „V”

Okno przymocowane mechanicznie za pomocą perforowanej szyny „V”.

 

Krok siódmy – odpowiednie podparcie progowej/dolnej konstrukcji okna. Prawidłowe podparcie powinno przenosić siły związane z ciężarem okna z okien na mur i jednocześnie nie utrudniać pracy związanej z rozszerzalnością liniową kształtowników przy występowaniu różnic temperatur. Dodatkowo w progach drzwi balkonowych rozwiernych, uchylno-przesuwnych PSK/Patio czy podnośno-przesuwnych HST najlepiej wykonać podparcie na całej długości z powodu dodatkowych obciążeń pochodzących od użytkownika.

Krok ósmy – prawidłowe wykonanie uszczelnienia połączeń okna z ościeżem. Jeden z najważniejszych czynników wpływających na ocenę prawidłowości wykonanego montażu. Warto go omówić nieco szerzej – dokładne informacje znajdziesz poniżej.

Krok dziewiąty – odbiór prac na podstawie ustaleń umownych i powołanych w umowie dokumentów będących podstawą do wykonania i odbioru prac. Nasza firma nie boi się badań potwierdzających jakość montażu. W przypadku parametrów okien niższych niż deklarowane zapewniamy bezpłatne wykonanie wszelkich koniecznych poprawek.

Uszczelnienie połączeń okna z ościeżem – na czym polega

Aby osiągnąć założone wymagania, uszczelnienie przestrzeni szczelin dylatacyjnych pomiędzy ościeżnicą okna a murem należy wykonać z trzech warstw:

 • zewnętrznej warstwy zapewniającej wodoszczelność, czyli ochronę przed przedostawaniem się wody opadowej do pomieszczeń,
 • warstwy środkowej termoizolacyjnej w zakresie przewodności cieplnej,
 • warstwy wewnętrznej paroszczelnej, czyli ograniczającej przedostawanie się pary wodnej do szczeliny.

Dodatkowo wszystkie warstwy razem mają zapewnić szczelność na przenikanie powietrza.

Materiały i sposób wykonania każdej z warstw dobierany jest indywidualnie w zależności od typu muru konstrukcyjnego, właściwości i przeznaczenia. Najczęściej stosowane przez nas materiały to:

 • warstwa zewnętrzna – folia paroprzepuszczalna, folia EPDM paroprzepuszczalna, taśma rozprężna, powłoki uszczelniające (np. illbruck SP 925)
Uszczelnienie zewnętrzne
 • warstwa środkowa – pianka poliuretanowa, wełna mineralna, taśma rozprężna (np. taśma multifunkcyjna),
Uszczelnie szczelin dylatacyjnych za pomocą niskoprężnej i elastycznej piany poliuretanowej np. SOUDAL Flexifoam
 • warsta wewnętrzna – folia paroizolacyjna, folia EPDM paroizolacyjna, taśma rozprężna, powłoki uszczelniające (np. illbruck SP 925).
Prawidłowo zastosowana warstwa paro-przepuszczalna (wewnętrzna).

Wykonanie uszczelnienia zapewniającego ochronę przed wodą opadową i parą wodną znacznie wydłuża trwałość połączeń okna z ościeżem. Oprócz tego takie uszczelnienie minimalizuje ryzyko występowania zagrzybienia ścian wokół okien i związanych z tym kosztów ewentualnych remontów.

Prawidłowo wykonane uszczelnienie przeciwwilgociowe okna balkonowego.

Uszczelnienie pozwala taże ograniczyć zjawisko zawilgocenia środkowej warstwy termoizolacyjnej. To zdarza się przy przenikaniu, a następnie skraplaniu pary wodnej i znacząco wpływa na zredukowanie kosztów związanych z pogorszeniem przenikalności cieplnej, na przykład zawilgoconej pianki. Ma także duży wpływ na koszty związane z ogrzewaniem chłodnego powietrza przenikającego do pomieszczeń. Bardzo mocno ogranicza się ilość powietrza przenikajacego przez szczeliny dylatacyjne (poprawa szczelności) w stosunku do uszczelnienia „na pianę”.

Prawidłowo zamontowane okna z uszczelnieniem trójwarstwowym i ciepłymi parapetami (ciepły montaż).

W ocenie naszych specjalistów jedynie wykonanie trójwarstwowego uszczelnienia (tzw. ciepłego) gwarantuje osiągnięcie odpowiednich wymagań. Nasi eksperci mogą udzielić pisemnej gwarancji odnośnie szczelności na przenikanie powietrza, wodoszczelności czy współczynnika temperaturowego fRsi.

Wykonanie prac według powyższego schematu potocznie nazywany jest ciepłym. My wolimy nazywać go po prostu prawidłowym. Nasi specjaliści zgodnie twierdzą, że w montażu najważniejsze są osiągnięte rezultaty wykonanych prac, a nie rodzaj użytych materiałów czy sposób wykonania.

Logistyka podczas montażu

Montaż wielkogabarytowych okien PVC oraz nietypowych i skomplikowanych konstrukcji aluminiowych wiąże się nieodzownie z odpowiednim zapleczem logistycznym. Dlatego podczas realizacji związanych z wielkogabarytowymi konstrukcjami korzystamy ze specjalistycznych narzędzi m.in mini-żuraw.

Montaż wielkogabarytowych konstrukcji z wykorzystaniem mini-żurawia

Montaż wielkogabarytowych konstrukcji z wykorzystaniem mini-żurawia

Montaż wielkogabarytowych konstrukcji z wykorzystaniem mini-żurawia

Dlaczego możesz nam zaufać

Okna Kraków działająca na terenie Krakowa i Małopolski to rzetelna firma z wieloletnim doświadczeniem. Na montażu okien balkonowych, dachowych, przesuwnych czy PVC zjedliśmy przysłowiowe zęby. Możesz powierzyć nam swój dom, ponieważ:

 • nie montujemy okien balkonowych na cegłówkach, styropianie lub w powietrzu,
 • nie wstawiamy za małych lub za dużych okien do źle zwymiarowanych otworów,
 • nie uszczelniamy okien samą pianą poliuretanową,
 • nie oszczędzamy na liczbie i rozmieszczeniu punktów mocowania okna do muru.

Jeśli powyższe argumenty Cię przekonują i jesteś zainteresowany zleceniem bezkompromisowo prawidłowego montażu – skontaktuj się z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje okna zostały perfekcyjnie założone.

Wytłumaczymy Ci dokładnie, co wchodzi w skład kompleksowej wyceny, doradzimy w kwestii dodatkowych akcesoriów, a przy wyborze – zwrócimy uwagę na wszystkie istotne parametry.

Okna przed i po montażu wykonane przez nas.

 

Montaż wielkogabarytowych okien PVC z użyciem mini-żurawia – PRZED

Montaż wielkogabarytowych okien PVC z użyciem mini-żurawia – PO
PRZED

PO
Montaż okna narożnego łączonego metodą szkło-do-szkła – PRZED

Montaż okna narożnego łączonego metodą szkło-do-szkła – PO

Montaż okien – zakres prac oferowanych przez naszą firmę

Oferujemy montaż okien:

 • Prawidłowy (trójwarstwowy) za pomocą piany PU, folii paroprzepuszczalnej i paroszczelnej.
 • Prawidłowy przy użyciu trójskładnikowej taśmy rozprężnej Illbruck i3.
 • Ciepły (szczelny).
 • w warstwie ocieplenia.
 • zgodnie z instrukcją ITB oraz RAL.
 • w systemie MOWO Illbruck oraz ISO-TOP WINFRAMER ISO-Chemie.
 • przy użyciu konsoli systemu KiK oraz JB-D Knelsen.
 • Wykonywanie izolacji przeciwilgociowej z EPDM.
 • Wyrównywanie, dostosowywanie i przygotowywanie otworów do montażu.
 • Montaż ciepłych parapetów (termoparapetów) z XPS.
 • Montaż perforowanych szyn „V” Knelsena.
 • Montaż podwalin wykonanych z Klinarytu lub Purenitu.
 • Wykonywanie uszczelnień izolatorem Illbruck SP925.
 • Zabezpieczanie folii paroprzepuszczalnej przed UV.
 • Przeprowadzanie testów szczelności stolarki (Blower Door Test).

 

Świadczymy profesjonalne usługi montażu okien PVC, balkonowych i przesuwnych w Krakowie i na terenie całego województwa małopolskiego, a na życzenie klienta – również w innych miastach Polski, a także poza granicami kraju.

Niezależnie od tego, gdzie budujesz swój wymarzony dom – jeśli masz trudności ze znalezieniem lokalnej firmy, której możesz zaufać – odezwij się do nas. Nasi eksperci czekają na Twój telefon.

 

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

*pole wymagane

 • lub zadzwoń do nas
  +48 12 307 65 62
Top