I. Informacje ogólne

  1. Administratorem danych osobowych jest NOVOBUDOWA Sp. z o.o., ul. Zaborska 1, 31-354 Kraków, NIP: 5130232846, REGON: 122590100 – dalej: ,,NOVOBUDOWA” lub ,,Administrator’’.
  2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz w celu korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, należy kontaktować się pisemnie na w/w adres firmy z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@oknakrakow.pl.

II. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy (np. sprzedaży, usługi, transportu, współpracy, zlecenia), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) celem wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami Ordynacji podatkowej) – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
c) w celu dochodzenia roszczeń lub ewentualnej obrony przed dochodzonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
d) w celach marketingowych – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, bądź takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych.
Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe, wymagane do prawidłowej realizacji zawieranych umów oraz do wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
3. Odbiorcy danych.
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Administratorem lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej (w pkt 3), przy czym w celach marketingowych wyłącznie gdy wyrazi Pan/Pani zgodę. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom je przetwarzającym na zlecenie Administratora – m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, kancelarii prawnej, współpracownikom itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych, wyłącznie w granicach zlecenia. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
4. Przekazywanie danych poza EOG.
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
5. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa. W sytuacji, gdy NOVOBUDOWA przetwarza dane osobowe w oparciu o  usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie (oparte o zgodę). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli ich przetwarzanie narusza przepisy prawa.
7. Jeżeli dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio od Pani/Pana, oznacza to, że uzyskano je ze źródeł publicznie dostępnych dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).
8. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe np. wystawienie faktury, ustalenie miejsca odbioru /dostawy itp. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.
9. NOVOBUDOWA nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (brak profilowania).

III. Polityka Cookies

  1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej naszą stronę internetową pliki cookies jest NOVOBUDOWA.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, a ich głównym celem jest zapamiętanie preferencji Użytkownika naszej strony internetowej.
  3. NOVOBUDOWA umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies, w tym w szczególności serwisowi FACEBOOK, udostępniającemu tzw. wtyczki społecznościowe.
  4. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na naszej stronie internetowej, kojarzone są wyłącznie z przeglądarką danego komputera – Cookies nie identyfikują danych osobowych.
Top